Prawo administracyjne

    
reprezentacja w postępowaniu przed organami administracji publicznej     

 i w postępowaniu przed sądami administracyjnymi,

 sporządzanie zażaleń, skarg i odwołań,

 redagowanie wniosków o wydanie decyzji, 

   o wznowienie postępowania administracyjnego, 

   o uchylenie, zmianę lub stwierdzenie nieważności decyzji,
 uzyskiwanie pozwoleń, koncesji i zezwoleń
 niezbędnych m.in. przy prowadzeniu działalności gospodarczej.