Prawo budowlane

  
formułowanie lub opiniowanie umów z wykonawcami prac budowlanych,
   wykończeniowych i remontowych, 
● reprezentacja w postępowaniu administracyjnym
   oraz w postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
● sporządzanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
   i pozwoleń na budowę,
● redagowanie wniosków o wznowienie postępowania,
   uchylenie, zmianę lub stwierdzenie nieważności decyzji,
● opracowywanie odwołań, skarg i zażaleń,
● uzyskiwanie zezwoleń na przyłącza energetyczne, wodociągowe i gazowe,
● pomoc w zalegalizowaniu samowoli budowlanej,
przygotowywanie wniosków o dokonanie wpisów w księgach wieczystych,
 wsparcie w zgromadzeniu niezbędnych dokumentów
   oraz uzyskaniu kredytów hipotecznych i inwestycyjnych (firmowych).