Prawo pracy i ubezpieczeń

        
sporządzanie umów o pracę, cywilnoprawnych umów o zatrudnienie
   oraz umów o zakazie konkurencji,
tworzenie i opiniowanie regulaminów pracy, wynagradzania,
   zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, układów zbiorowych pracy,
wspieranie w negocjacjach ze związkami zawodowymi,
   radami i przedstawicielami pracowników,
porady prawne w zakresie skutecznego rozwiązania umowy o pracę
   za wypowiedzeniem lub w trybie dyscyplinarnym
   oraz przygotowywanie stosownych dokumentów,
doradztwo w zakresie odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę
   lub od jej rozwiązania w trybie dyscyplinarnym, w tym uzyskiwanie
   przywrócenia na zajmowane stanowisko bądź odszkodowania,
redagowanie pozwów o zapłatę zaległego wynagrodzenia
   lub wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
pomoc w kwestiach związanych z uzyskaniem rent, emerytur i zasiłków z ZUS i KRUS.