Prawo rodzinne i opiekuńcze

    
reprezentacja w toku postępowania sądowego w sprawach o rozwód,
   separację, unieważnienie małżeństwa, alimenty, pozbawienie
   i przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz ustalenia kontaktów rodziców
   z dzieckiem, ustanowienie rozdzielności majątkowej
   między małżonkami i podział majątku wspólnego,
pomoc prawna w zakresie ustanowienia opieki, kurateli,
   ubezwłasnowolnienia
sporządzanie pism procesowych, pozwów i wniosków.